ข่าวสารกิจกรรม
กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 5
27 พฤษภาคม 2021

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ : กิจกรรมการขนส่ง (Transportation) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 5

           กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์  มีทั้งหมด 13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร  กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  8  กิจกรรม  ส่วนที่เหลืออีก  5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมการขนส่ง (Transportation) 

          เป็นกิจกรรมเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ หรือสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค (From point of origin to point of consumption) หรือการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าเพื่อนำไปยังจุดที่จะทำลาย ซึ่งองค์กรต้องคำนึงถึงรูปแบบลักษณะการเลือกวิธีการขนส่ง (Transportation Modes) ที่เหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น ทางอากาศ (Air) ทางน้ำ (Sea) ทางราง (Rail) ทางถนน (Road) ทางท่อ (Pipe) หรือการขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Mode) เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของภูมิภาคนั้นๆ รวมทั้งการวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งในรูปแบบต่างๆ เช่น Direct shipment/Milk Run/Hub & Spoke ให้เกิดต้นทุนในการขนส่งต่ำที่สุดโดยมีซอฟแวร์ช่วยวิเคราะห์ที่เรียกว่า ระบบจัดการขนส่ง (Transportation Management System : TMS) องค์กรจึงจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพไปให้ลูกค้าในสถานที่และเวลาที่ถูกต้อง รวมถึงควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ การขนส่งเป็นกิจกรรมที่้เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในทั้ง9กิจกรรม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องบริหารจัดการอย่างครอบคลุม

ติดตามกิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนต่อไปที่ กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 6