ข่าวสารกิจกรรม
กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 4
27 พฤษภาคม 2021

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ : การบริหารสินค้าคงคลัง  (Inventory  Management) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 4

           กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์  มีทั้งหมด 13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  8  กิจกรรม  ส่วนที่เหลืออีก  5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 4.การบริหารสินค้าคงคลัง  (Inventory  Management)  

         การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) สินค้าคงคลังนับรวมตั้งแต่วัตถุดิบ (Materials) สินค้าระหว่างผลิต (Work in Process : WIP) และสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods : FG) โดยการบริหารสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของส่วนงานอื่นๆ รวมถึงมีผลต่อกำไร ขาดทุนขององค์กร เช่น หากระดับสินค้าคงคลังสูง (High Inventory Level) จะทำให้ต้นทุนในการจัดเก็บดูแลเพิ่มขึ้น (Inventory Handling Cost) หรือหากมีสินค้าที่เก็บล้าสมัย (Obsolete Stock) ก็ก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มมากขึ้น ในแง่ของผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ เช่น หากมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่น้อยเกินไป (Low Inventory Level) ต้นทุนในการจัดเก็บดูแลก็อาจจะต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้น้อยลง (Loss sale) หรืออาจทำให้ต้นทุนในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น เพราะมีความถี่ในการขนส่งสูงขึ้น

ติดตามกิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนต่อไปที่ กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 5