ข่าวสารกิจกรรม
กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 1
25 พฤษภาคม 2021

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ : การบริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน  (Customer Service and support) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 1

          กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์  มีทั้งหมด 13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร  กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  8  กิจกรรม  ส่วนที่เหลืออีก  5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1. การบริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน  (Customer Service and support)  

         เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการประสานงานการใช้ทรัพยากรของแต่ละกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ครอบคลุมตั้งแต่การนำส่งสินค้าที่ถูกต้อง ถูกจำนวน ถูกสถานที่ถูกเวลาตรง ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการให้บริการจะมากหรือน้อยนั้น ต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์อื่นประกอบด้วย เช่น กิจกรรมการขนส่งที่ช้าส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าลดลงดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในทุก ๆ ด้าน มีดังนี้้

  • การขนส่งสินค้าปริมาณถูกต้อง (Right Quantity )
  • สินค้าส่งในคุณภาพที่ถูกต้อง (Right Quality )
  • สินค้าส่งในสถานที่ถูกต้อง (Right Place)
  • สินค้าส่งในเวลาที่ถูกต้อง และทันเวลาที่กําหนด (Right Time )
  • สินค้าส่งถูกลูกค้า (Right Customer)
  • สินค้าส่งในราคาที่เหมาะสม (Right Price)
  • สินค้าส่งโดยมีต้นทุนต่ำที่สุด (Right Cost )

ติดตามกิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนต่อไปที่ กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 2