ข่าวสารกิจกรรม
ประเภทของคลังสินค้า
02 มิถุนายน 2021

ประเภทของคลังสินค้า คือ ?

          คลังสินค้า (Warehouse) ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง สถานที่เก็บสินค้า, คลังสินค้า, โกดังสินค้า, โรงพัสดุ, โดยคลังสินค้ายังรวมถึงสถานที่เก็บสินค้าประเภทต่างๆ เช่น คลังพัสดุ (Depot), คลังสินค้าประเภทแช่เย็น (Frozen Warehouse), คลังสำหรับกระจายสินค้า (Distribution Warehouse), คลังพลาธิการ, คลังยุทธปัจจัย, แท็งค์เก็บสินค้าของเหลว (Liquid Tank), ฉางเก็บสินค้า (Silo), คลังสินค้าท่าเรือ (Wharf), คลังสินค้าประเภท ICD และ คลังสินค้าระหว่างการขนส่ง (Cross-Dock Warehouse) เป็นต้น คลังสินค้าดังกล่าวจะทำหน้าที่เหมือนกัน คือ เป็นสถานที่เก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดิบหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของกระบวนการ Supply Chain

         คลังสินค้า (Warehouse) ตามความหมายของโลจิสติกส์ หมายถึง สถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และคุณสมบัติที่พร้อมจะส่งมอบให้กับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบรรลุเป้าหมายแบบ Right Time, Right Quantities, Right Place โดยภาระกิจที่สำคัญคลังสินค้าจึงทำหน้าที่เป็นที่พักและเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบหรือวัสดุสิ่งของต่างๆ โดยเป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพักสินค้าชั่วคราวจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปสู่ผู้ที่มีความต้องการไม่ว่าจะเพื่อการผลิตหรือเพื่อจำหน่าย จ่ายแจก หรือขาย หรือส่งมอบ

ประเภทของคลังสินค้า สามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ 

1. ประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะทางกายภาพ (Physical) ได้ 6 ประเภทดังนี้ 
         1. คลังสินค้าที่มิดชิด มีกำแพง เพดาน และประตู ได้แก่ คลังสินค้าทั่วไป ซึ่งบางแห่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิ หรือ มีการติดตั้งเครื่องทำความเย็น (Frozen Warehouse) ด้วย 
         2. คลังสินค้าที่มีแต่หลังคา แต่ไม่มีผนัง ใช้ในการเก็บสินค้าซึ่งไม่เสียหายจากสภาวะอากาศ มักเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนัก ซึ่งโอกาสที่จะเสียหายหรือสูญหายได้ยาก
         3. คลังสินค้ากลางแจ้ง พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพื้น มีระบบป้องกันน้ำท่วม ไม่มีหลังคา หรือสิ่งก่อสร้าง หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นคลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็นลานวางสินค้าทั่วไป คลังสินค้ากลางแจ้ง อาจได้แก่ ลานที่ใช้ในการเรียงกองตู้คอนเทนเนอร์ เช่น ตาม ICD หรือ ท่าเรือ หรือ สนามบิน นอกจากนี้ยังได้แก่ คลังสินค้ากลางแจ้ง ใช้เก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือสินค้า เทกอง หรือพืชไร่ แร่ธาตุต่างๆ
        4. คลังสินค้าที่เป็นถัง (Tank) หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สินค้านำเข้าหรือเอาออก โดยวิธีดูดผ่านท่อ (Pipe) เช่น คลังเก็บน้ำมัน เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอาหารสัตว์, สินค้าการเกษตรต่างๆ
        5. คลังสินค้าเคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ระวาง (Deck) ของเรือสินค้า หรือเครื่องบินหรือโบกี้เก็บสินค้าของรถไฟหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบ
       6. คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (Data Bank) เช่น Server ที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งมอบให้ผู้ที่ต้องการ โดยวิธี Down Load ผ่านเครือข่าย Network เช่น Web site เป็นต้น
 

2. แบ่งประเภทชนิดของคลังสินค้าได้ตามชนิดของสต๊อค
          คลังสินค้า จึงสามารถจำแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ อีก 1 ประเภทนอกจากแบ่งตามกายภาพแล้ว ก็ สามารถแบ่งชนิดของคลังสินค้าได้ตามชนิดของสต๊อค สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สิ่งที่จัดเก็บ, แหล่งที่มาของสินค้าหรือวัสดุ, วัตถุประสงค์การจัดเก็บ  และปลายทางที่จะส่งออกไป  สามารถอธิบายได้ตามภาพดังนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก 
www.brainasset.com