ข่าวสารกิจกรรม
คลังสินค้า (Warehouse) คือ ??
02 มิถุนายน 2021

คลังสินค้า (Warehouse) คือ ??

           คลังสินค้า (Warehouse) ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง สถานที่เก็บสินค้า, คลังสินค้า, โกดังสินค้า, โรงพัสดุ, โดยคลังสินค้ายังรวมถึงสถานที่เก็บสินค้าประเภทต่างๆ เช่น คลังพัสดุ (Depot), คลังสินค้าแช่เย็น (Frozen Warehouse), คลังสำหรับกระจายสินค้า (Distribution Warehouse), คลังพลาธิการ, คลังยุทธปัจจัย, แท็งค์เก็บสินค้าของเหลว (Liquid Tank), ฉางเก็บสินค้า (Silo), #คลังสินค้าท่าเรือ (Wharf), คลังสินค้าประเภท ICD และ คลังสินค้าระหว่างการขนส่ง (Cross-Dock Warehouse) เป็นต้น คลังสินค้าดังกล่าวจะทำหน้าที่เหมือนกัน คือ เป็นสถานที่เก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดิบหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของกระบวนการ Supply Chain

          คลังสินค้า (Warehouse) ตามความหมายของโลจิสติกส์ หมายถึง สถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และคุณสมบัติที่พร้อมจะส่งมอบให้กับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบรรลุเป้าหมายแบบ Right Time, Right Quantities, Right Place โดยภาระกิจที่สำคัญคลังสินค้าจึงทำหน้าที่เป็นที่พักและเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบหรือวัสดุสิ่งของต่างๆ โดยเป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพักสินค้าชั่วคราวจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปสู่ผู้ที่มีความต้องการไม่ว่าจะเพื่อการผลิตหรือเพื่อจำหน่าย จ่ายแจก หรือขาย หรือส่งมอบ
 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
www.brainasset.com