ข่าวสารกิจกรรม
เลขบนตู้คอนเทนเนอร์บ่งบอกอะไรบ้าง???
02 มิถุนายน 2021

เลขบนตู้คอนเทนเนอร์บ่งบอกอะไรบ้าง???

          หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ เป็นตัวเลขชุดบนผนังตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งด้านในและด้านนอก โดยหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์อาจมีทั้งตัวเลขล้วน หรือตัวเลขผสมตัวอักษรภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับระบบของบริษัทเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์มีไว้สำหรับใช้บ่งบอกหรือแยกตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก รวมถึงการแยกขนาดของตู้คอนเทนเนอร์แต่ละชนิด เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการยกผิดตู้ เปรียบเสมือนบัตรประชาชนที่ใช้บ่งบอกความเป็นตัวตนนั่นเอง โดยประกอบไปด้วย 9 ส่วน ดังนี้  
          1. รหัสเจ้าของตู้ เป็นอักษรแทนชื่อบริษัทเจ้าของตู้ เช่น TNYU, CMAU, EGSU และ TCLU
          2. รหัสระบุประเภท จะมีเพียง 1 ตัวที่อยู่ท้ายอักษรรหัสเจ้าของตู้ จากรูปภาพคือตัวอักษร U มีความหมายคือ ตู้คอนเทนเนอร์
          3. รหัสการจดทะเบียนตู้คอนเทนเนอร์ มีระบุอยู่ 6 ตัว จากตัวอย่างคือ 759933
          4. รหัสตรวจสอบความถูกต้อง 
รหัสที่ตรวจสอบว่าเจ้าของตู้ ประเภทตู้และการจดทะเบียนตู้คอนเทนเนอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ 
          5. ขนาดและชนิดของตู้ ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์จะมีอยู่ 4 ตัว ในที่นี้คือ 22G1
                      เลข 2 ตัวแรก คือ ความยาวเท่ากับ 20 ฟุต
                      เลข 2 ตัวถัด คือ ความสูงเท่ากับ 8 ฟุต 6 นิ้ว (G1 คือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าทั่วไป)
         6. พิกัดรับน้ำหนัก MAX. GROSS น้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่รวมกับน้ำหนักของสินค้าที่ตู้คอนเทนเนอร์สามารถรับได้สูงสุด อาจจะแสดงข้อความ MAX. GROSS WGT., MX GR, MAX.GR. และ MAX.WT.
         7. TARE น้ำหนักของตู้เปล่า ที่ยังไม่ได้บรรจุสินค้าลงไป
         8. น้ำหนักสินค้าที่ตู้รองรับได้ โดยอาจเขียนว่า N.W., NET WEIGHT, MAX CARGO WGT และ PAYLOAD หมายถึงน้ำหนักของสินค้าสูงสุดที่สามารถบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้
        9. CUBE หรือ CU CAP.ปริมาตรสุทธิของตู้คอนเทนเนอร์
 

ขอบคุณที่มาข้อมูล: 
www.yalelogistics.co.th