ข่าวสารกิจกรรม
อาคารการผลิตตามมารตรฐาน GMP
01 มิถุนายน 2021

อาคารการผลิตตามมารตรฐาน GMP

           บริเวณพื้นที่ภายในส่วนอาคารผลิตอาหารควรสอดคล้องกับข้อกำหนดตาม GMP (Good Manufacturing Practice) โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1. สถานที่รับวัตถุดิบ ควรอยู่ด้านหน้าของโรงงาน มีพื้นที่เพียงพอให้รถส่งวัตถุดิบจอดได้ ทำให้สามารถขนถ่ายวัตถุดิบได้อย่างสะดวก และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการตรวจรับวัตถุดิบ

            2. สถานที่เก็บวัตถุดิบและภาชนะหีบห่อ ควรกั้นห้องให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้สามารถรักษาความสะอาดและป้องกันควบคุมสัตว์พาหะนำโรคได้, การจัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต้องวางบนชั้นหรือ Pallet ห้ามวางกับพื้น, การจัดวางชั้นหรือ Pallet ต้องให้มีระยะห่างกันพอสมควร และต้องวางห่างจากฝาผนัง เพื่อให้สามารถเดินทำความสะอาดได้โดยรอบ, การจัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีป้ายระบุชนิด มีการแสดงวันหมดอายุ สำหรับการเบิกจ่ายวัตถุดิบเป็นไปตามระบบเข้าก่อนออกก่อน (First in first out)

           3. สถานที่ผลิตและแปรรูปอาหาร การวางผังการผลิตควรจัดเป็นเส้นตรงหรือรูปตัวยู ให้ทางเข้าของวัตถุดิบเป็นคนละทางกับทางออกของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, ทางเข้าบริเวณผลิตทุกทางต้องจัดให้มีที่ล้างมืออย่างเพียงพอ, ก๊อกน้ำควรเป็นชนิดใช้เท้าเหยียบหรือศอกดันเปิด หรือมีเซ็นเซอร์เปิดปิดอัตโนมัติ, การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเหมาะสมและคำนึงถึงการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร และบริเวณที่ตั้งได้ง่ายอย่างทั่วถึง, การจัดวางเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ต้องจัดวางให้สะดวกต่อการผลิต ควรวางห่างจากฝาผนังและเพดานอย่างน้อย 1 เมตร และสูงจากพื้นอย่างน้อย 20 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถเดินทำความสะอาดได้รอบสายการผลิต และสะดวกในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร, ภาชนะบรรจุวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม ไม่กัดกร่อน ผิวด้านในเรียบ โค้งมนเพื่อให้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ไหลออกได้ง่าย หากมีรอยเชื่อมต้องขัดให้เรียบ แนบสนิท

          4. สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นห้องปิดที่มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม, มีการหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศได้ดี และสามารถป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค, มีการจัดเรียงสินค้าสำเร็จรูปห้ามวางบนพื้นโดยตรง จะต้องเรียงบน Pallet โดยมีป้ายชี้บ่งวันที่ผลิตและ Lot การผลิต, มีระบบในการจัดเก็บและบริหารจัดการให้มีการหมุนของสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาสินค้าคงคลังหมดอายุ
.
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมส่งเสริมอตสาหกรรม