ข่าวสารกิจกรรม
กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 13
27 พฤษภาคม 2021

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ : การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์  (Logistics  Communications)

กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 13

        กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์  มีทั้งหมด 13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร  กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  8  กิจกรรม  ส่วนที่เหลืออีก  5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 13.การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์  (Logistics  Communications)

       ข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางธุรกิจ ทำให้เกิดกระบวนการทางโลจิสติกส์ การสื่อสารภายนอกองค์กร คือ การสื่อสารกับลูกค้าหรือกับผู้ขายเท่านั้นที่องค์กร ได้ให้ความสำคัญ และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรก็เพื่อให้มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานทางด้านโลจิสติกส์ การสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนขึ้นได้ เช่น การรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาด ทำให้ฝ่ายผลิตหรือจัดส่งนำส่งสินค้าผิดรายการหรือผิดจำนวน มีผลต่อระดับการให้บริการหรือความพึงพอใจของลูกค้า และการสื่อสารที่ประสิทธิภาพขององค์กรควรจะมีลักษณะดังนี้

  • มีการสื่อสารระหว่างองค์กร  ซัพพลายเออร์ และลูกค้า
  • มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรโดยเฉพาะฝ่ายการบัญชี  การตลาด ฝ่ายผลิต
  • มีการสื่อสารระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 13  กิจกรรม
  • มีการสื่อสารกันในหน่วยงานย่อย  เช่นฝ่ายขายกับฝ่ายบริการลูกค้าในฝ่ายการตลาด
  • มีการสื่อสารระหว่างสมาชิกในระบบโซ่อุปทานที่ไม่ได้มีการติดต่อกับองค์กรโดยตรง  เช่น ซัพพลายเออร์รายแรกสุดในโซ่อุปทาน