ข่าวสารกิจกรรม
กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 11
27 พฤษภาคม 2021

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ : การเคลื่อนย้ายวัสดุ (Material Handling)

กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 11

        กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์  มีทั้งหมด 13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร  กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  8  กิจกรรม  ส่วนที่เหลืออีก  5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 11.การเคลื่อนย้ายวัสดุ (Material Handling)

    การออกแบบผังโรงงานหรือคลังสินค้าที่ดีที่สุดคือ การมีระยะทางของการขนถ่ายวัสดุระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานน้อยที่สุด การเคลื่อนย้ายในที่นี้ รวมถึงการ เคลื่อนย้ายวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าคงคลังในระหว่างการผลิต และ สินค้าสําเร็จรูป ภายในโรงงานและคลังสินค้า เช่น การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าเพื่อการจัดส่งสินค้า ในเคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้า สิ่งที่ควรคํานึงการเคลื่อนย้ายสินค้า คือ ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย การเลือกอุปกรณ์ในระบบโลจิสติกส์มาใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้า นโยบายการทดแทนอุปกรณ์ กระบวนการเลือกหน่วยสินค้า การจัดเก็บ และ การนําออกของสต๊อก ทั้งนี้เพื่อทําให้เกิดการลดต้นทุนจึงเป็นเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์

ติดตามกิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนต่อไปที่ กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 12