ข่าวสารกิจกรรม
กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 8
27 พฤษภาคม 2021

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ : การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)

กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 8

          กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์  มีทั้งหมด 13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร  กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  8  กิจกรรม  ส่วนที่เหลืออีก  5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 8. การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)

  การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement) การจัดซื้อเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อของบริษัทดําเนินการ เพื่อจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบนั้นๆ รวมไปถึงการบริหารอุปทานโดยรวม เป็นกิจกรรมในการจัดหา ประเมินแหล่งวัตถุดิบเพื่อจัดซื้อสินค้านั้นๆ รวมไปถึงการบริหารอุปทาน (Supply Management) โดยรวมตั้งแต่การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection) การเจรจาต่อรองราคา (Negotiating & Bargaining) หรือเงื่อนไขปริมาณในการสั่งซื้อ (Minimum of Quantity :MOQ) และการประเมินคุณภาพของผู้ขายสินค้า และวัตถุดิบนั้นๆ (Supplier Evaluate & Assessment) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้า หรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงความต้องการ

ติดตามกิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนต่อไปที่ กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 9