ข่าวสารกิจกรรม
กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 7
27 พฤษภาคม 2021

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ : โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)   

กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 7

          กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์  มีทั้งหมด 13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  8  กิจกรรม  ส่วนที่เหลืออีก  5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 7. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)   

         เป็นการสนับสนุนกิจกรรมในระบบ Logistics เป็นการไหลของสินค้าที่มีทิศทางย้อนกับกับการไหลของสินค้า ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุที่สินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนด (Claim) หรือตกเกณฑ์ในการยอมรับของลูกค้า (Reject) ชำรุด (Damage) สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือแม้แต่วัตถุดิบบางชนิด ในที่นี้หมายถึงการส่งคือสินค้าให้กับผู้ขายวัตถุดิบหรือสินค้าซึ่งส่วนมาก รวมถึงการคืนบรรจุภัณฑ์ในการขนส่ง เช่น พาเลท (Pallet) กล่อง (Carton) ตู้คอนเทนเนอร์ (Container) เพราะทั่วโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนและให้ความสนใส่ใจกับสิ่งแวด ล้อมเพิ่มมากขึ้น การคืน การทำลาย หรือนำกลับมาใช้ของวัสดุที่ใช้วางสินค้า เช่น พาเลท กล่องพลาสติก จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยการคืนหรือนำกลับมาใช้ไม่มีต้นทุนโลจิสติกส์มากนัก ความสำคัญของการเคลื่อนย้ายที่ส่งคืน (Reverse Logistics) การนำ กลับคืนมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น พาเลท สามารถนำกลับมาเพื่อใช้หมุนเวียนใช้วางวัตถุดิบหรือสินค้าการนำกลับคืนส่วน ที่มีมูลค่าการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด, ทำให้ลดค่าใช้จ่ายโดยนำมารีไซเคิลได้การสนับสนุนข้อกฏหมาย ฉะนั้นแล้วการรับคืนหรือสินค้าเที่ยวกลับ Reverse Logistics เป็นการลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้อีกทางหนึ่ง

ติดตามกิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนต่อไปที่ กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 8