ข่าวสารกิจกรรม
กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 6
27 พฤษภาคม 2021

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ : การบริหารคลังสินค้า (Warehousing and Storage) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 6

          กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์  มีทั้งหมด 13  กิจกรรมด้วยกัน  โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร  กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  8  กิจกรรม  ส่วนที่เหลืออีก  5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 6. การบริหารคลังสินค้า (Warehousing and Storage) 

          เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนกับการปฏิบัติการสินค้าคงคลังเป็นตัวที่ รองรับในระบบการให้บริการลูกค้าโดยจากลูกค้าภายในบริษัท คือ สนับสนุนการผลิตแก่โรงงาน (Inbound Customers) หรือสนับสนุนการตลาดจากโรงงานไปยังลูกค้า (Outbound Customer)  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึง ลดปัญหาเรื่องระยะทางการขนส่ง และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้า ตั้งแต่กระบวนการในการวางโครงสร้างคลังสินค้า การออกแบบและจัดวาง การจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าระดับของสินค้าคงคลัง รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้าเพื่อให้การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นทุนค่าขนส่ง (Transportation Cost) ระดับการให้บริการลูกค้า (Customer Service Level) และความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการลูกค้า (Just in Time : JIT) โดยปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยในการจัดการให้กับองค์กร คือ ระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System : WMS)

ติดตามกิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนต่อไปที่ กิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 7